Lytt

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Betaling og priser for barnehager

Foreldre med barn i barnehage skal ikke betale mer enn makspris for hvert barn. Maksprisen er fastsatt av Stortinget, og informasjon finnes på Utdanningsdirektoratets hjemmeside.

Søskenmoderasjon

Har du mer enn ett barn i barnehage i samme kommune får du søskenmoderasjon. Søskenmoderasjon får du også om barna går i forskjellige barnehager. Reduksjonen for det andre barnet er 30% og 50% for det tredje barnet eller flere. Søskenmoderasjon gis automatisk.

Moderasjonsordningen gjelder for søsken som bor sammen. Bestemmelser om moderasjonsordinger (søskenmoderasjon) finnes i forskrift om foreldrebetaling i barnehager

Nasjonal ordning for redusert foreldrebetaling

I h.h.t. forskrift om foreldrebetaling i barnehager skal kommunen ha ordning som kan tilby fritak for, eller reduksjon i foreldrebetaling.

Det finnes 2 ordninger som gir rett til redusert foreldrebetaling. Foresatte kan ha rett på begge. Retten er avhengig av husholdningens samlede skattepliktige person- og kapitalinntekt og må dokumenteres med skattemeldinger for 2019 barnehageåret 2020-2021. De 2 ordningene er:

  1. Foreldrebetaling for en barnehageplass skal ikke overstige seks prosent av husholdningens samlede inntekt per år slik dette fremkommer i skattemeldingene for 2019. Samlet inntekt under kr 592 167 kroner gir grunnlag for lavere foreldrebetaling enn maksprisen.
  2. Barn født i 2014, 2015, 2016, 2017 og 2018 har i tillegg rett til 20 timer gratis kjernetid per uke dersom husholdningens årsinntekt er under kr 566 100 kroner slik dette fremkommer i skatemeldignene for 2019.

Ordningene gjelder for kommunale- og private barnehager og ansvaret for gjennomføringen er lagt til kommunen som barnehagemyndighet. Det er kommunen som skal motta og behandle søknadene.

Ordningene er søknadsbasert!
Vi ber om at det søkes straks skattemeldingene for 2019 foreligger og i god tid før august.

Foreldre som ønsker å få vurdert om de har rett til redusert foreldrebetaling må søke kommunen på standard søknadskjema.

Søknad sendes den kommuen barnet er folkeregistrert.

Sist tilgjengelige skattemeldinger, det vil si for 2019, må følge søknaden som dokumentasjon.

Dersom ikke skattemeldinger for 2019 eksisterer, må annen dokumentasjon legges frem.

Ved varige endringer i husholdningens nåværende inntekt sammenliknet med det som fremkommer i skattemeldingene for 2019, kan søkere legge frem annen dokumentasjon for inntekt i tillegg til skattemeldingene for 2019. Med vesentlig og varig endring i inntekt menes stort inntektstap som følge av langtidsarbeidsledighet, endring i husholdningens sammensetning eller lignende.

Søknad og vedtak om redusert foreldrebetaling gjelder for et barnehageår av gangen.

Det søkes på samme skjema for begge ordningene. Dersom det skjer varige endringer i løpet året med tanke på hosholdnignens inntekt kan foresatte søke om endret vedtak.

Søknadskjema

Søkander før 1. august får virkning fra og med august. Ellers vil vedtak gjelde fra første måned etter at søknad er mottatt hos kommunen. Dersom inntektsdokumentasjonen mangler i form av skattemeldinger for 2019 vil høyeste betalingssats bli benyttet selv om søknaden er sendt inn.

Nyttige nettsteder

Utdanningsdirektoratet (barnehage)

Barnehageloven

Forskrift om foreldrebetaling i barnehager

Forskrift om foreldrebetaling i barnehager § 3 (moderasjonsordninger)


Publisert: 06.04.2017 14.00
Sist endret: 22.02.2021 10.56