Lytt

Søknad og opptak i barnehage


Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hovedopptaket 2021


Kommunen har ansvar for samordning av opptaket i kommunale og private barnehager. Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars.

Søke barnehageplass

Opptaket omfatter nye søkere og de som ønsker endring i nåværende barnehagetilbud. 

Opptaket omfatter alle barn som søker barnehageplass fra høsten 2021.

Det er barnehagene selv som fatter beslutning om opptak av barn som søker barnehagen. Alle opptak av barn skal skje i tråd med barnehagens egne vedtektsfestede opptakskriterier.

Barnehagenes opptakskriterier - samlet oversikt alle barnehager

Tidsplan for gjennomføring av hovedopptaket 2021

1. mars kl 2359:
Søkandsfristen utløper.

8. mars:
Barnehagene sender tilbud om barnehageplass i første runde. Søknadsfrist 10 dager.

18. mars:
Svarfristen for tilbud i første runde utløper.

19. mars:
Barnehagene sender tilbud om barnehageplass i andre runde. Søknadsfrist 10 dager.

29. mars:
Svarfristen for tilbud andre runde utløper.

Fra 6. april:
Barn med rett på barnehageplass som ennå ikke har fått tilbud følges opp av kommunen.

Barn uten rett på barnehageplass som ennå ikke har fått tilbud mottar avslag på søknad - Klagefrist 3 uker fra mottatt avslag.

Juni:
Eventuelle klager på avslag om plass behandles av klageinstansen som er kommunens klagenemd.

 

Fortrinnsrett ved opptak - Barn med nedsatt funksjonsevne og barn med barnevernsvedtak

Barn med nedsatt funksjonsevne og barn med vedtak etter Lov om barneverntjenester har fortrinnsrett til plass, se Barnehageloven § 18 (tidligere § 13).

For at barn med nedsatt funskjonsevne skal få rett til fortrinn ved opptak må funksjonsnedsettelsen dokumenteres. I forbindelse med hovedopptaket anbefaler vi at  dokumentasjonen sendes kommunen i god tid før 1. mars i brevs form. Det må fremgå av brevet at det dreier seg om vedlegg til barnehagesøknad.

Rett til plass

Barn som fyller ett år innen utgangen av august det året det søkes barnehageplass har rett til plass i barnehage fra august i den kommunen det er bosatt. Barn født i september, oktober eller november har rett til plass innen utgangen av måneden det fyller ett år. Det forutsettes at det er søkt om plass innen fristen for hovedopptak gjeldende barnehageår. Se Barnehageloven § 16.

Oppsigelse og endring

For oppsigelse og endring - Kontakt barnehagen du har plass. Informasjon om dette skal også fremgå av den avtalen om plass du har med barnehagen eller i vedtektene til den enkelte barnehage.

Aktuelle lover og regelverk

Barnehageloven § 18 (Prioriet ved opptak)

Barnehageloven § 16 (Rett til plass i barnehage)

Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage


Publisert: 17.10.2016 10.17
Sist endret: 17.03.2021 15.20