Lytt

Høringer og kunngjøringer

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hva er en høring?

Høringer gjennomføres for at innbyggere, organisasjoner og næringsliv skal få si sin mening og føre kontroll med forvaltningen. Saker blir sendt på høring fordi det er en demokratisk rett for alle å være med å utforme offentlig politikk.

Det er også avgjørende at synspunktene til de som blir berørt blir kjent før det fattes en beslutning. Forvaltningen skal opplyse saker så godt som mulig før den tar en avgjørelse.

Høringssaker kan dreie seg om fremlegg til lover og forskrifter som regulerer folks rettigheter og plikter, organisering av forvaltningen, endring av myndighetsområde eller utredninger.

På kommunens karttjeneste finner du også reguleringsplaner på høring.

Aktuelle høringer og kunngjøringer

Planprogram kommuneplan og oppstart av revisjon av kommuneplan

Kommunestyret vedtok 14.12.2020, sak 138/2 å varsle oppstart av arbeidet med revidering av kommuneplanen, samt å legge forslaget til planprogram ut på høring. Vi skal revidere både samfunnsdelen og arealdelen av kommuneplanen.

I medhold av plan- og bygningsloven § 11-12 varsles det oppstart av planarbeidet. Samtidig legges planprogram for planprosessen ut til høring og offentlig ettersyn i tråd med plan- og bygningsloven § 11-13.

Se alle dokumenter fra politisk behandling 

Dere kan komme med innspill både til kommuneplanprosessen og til innhold i samfunnsdelen og arealdelen.

Onsdag 10. februar mellom klokken 14 og 18 inviterer kommunen til et åpent digitalt plankontor om kommuneplanen. Her kan du "stikke innom" og få snakke med en av oss som jobber med kommuneplanen, og komme med innspill om du ønsker det. Alt du trenger å gjøre er å sende en epost til kjersti.gakkestad@nittedal.kommune.no , så vil du motta en invitasjon.

For innspill til arealdelen må eget skjema fylles ut og sendes inn.

Skjema for arealinnspill

Frist for å komme med innspill er 22. februar 2021. Innspill sendes til postmottak@nittedal.kommune.no , eller pr. post til PB 63, 1483 Hagan.

Innspill merkes Planprogram kommuneplan, sak 20/03437,

Spørsmål til planprogram og kommuneplanens samfunnsdel rettes til kai.lindseth@nittedal.kommune.no

Spørsmål til kommuneplanens arealdel rettes til

Astrid.Fortun.Slettemoen@nittedal.kommune.no

Mer informasjon om revisjon av kommuneplanen kan du finne her.

Kunngjøring av vedtak - detaljreguleringsplan for Kjul terrasse 26 - planID 181

Kommunestyret vedtok i møte 16.11.2020 sak 121/20 detaljreguleringsplan for Kjul terrasse 26.

Reguleringsplanen legger til rette for adkomst fra Kjul terrasse og bygging av inntil 5 eneboliger på eiendommene gbnr. 11/28 og 11/97.

 

Plandokumenter
Den politiske behandlingen og sakens dokumenter kan leses her

 

Kunngjøring av vedtak - midlertidig forbud mot tiltak, Tumyrhaugen 

Kommunestyret vedtok 25.01-2021 midlertidig forbud mot tiltak på Tumyrhaugen.

Et midlertidig forbud mot tiltak knytter seg til arbeidet med ny områdeplan for Tumyrhaugen. 

Kart over området som omfattes av varsel om midlertidig forbud mot tiltak kan sees her

Vedtaket og politiske dokumenter finner du her

 

Klagefrist 

Klagefrist er 26.februar 2021.

Eventuell klage merket sak 20/03558 sendes Nittedal kommune, Postboks 63,1482 Hagan eller postmottak@nittedal.kommune.no.

 

Mer forklaring på hva dette innebærer, finner du her.

Kunngjøring av vedtak – Områderegulering for skianleggene på Sagerud og Sørli – planID 282

Kommunestyret vedtok i møte 26.10.2020 sak 108/20 områderegulering for skianleggene på Sagerud og Sørli.

Områdeplanen legger til rette en utvikling av området mellom Sagerud og Sørli for idrett og aktivitet. De viktigste naturtypene foreslås regulert til Naturområde, innenfor disse arealene er det ikke tillatt med nye løypetraseer eller andre type tiltak. Det resterende arealet foreslås regulert til idrettsanlegg. Innenfor dette arealet er det tillatt med tiltak som tilrettelegger for idrett, uorganisert aktivitet og friluftsliv. Det planlegges utvidelse av løypetraseer.

 

Plandokumenter
Den politiske behandlingen og sakens dokumenter kan leses her

 

 


Publisert: 25.05.2018 13.42
Sist endret: 10.02.2021 09.32