Lytt

Kommuneplan

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kommuneplanen

Nittedal kommunestyre vedtok 26. august 2019, i henhold til plan- og bygningsloven §11-15, kommuneplan 2019 – 2030.

Kommuneplan består av en samfunnsdel med langsiktige mål og strategier for Nittedalssamfunnet, og en arealdel.

Kort om kommuneplan

Kommuneplanens arealdel angir hovedutfordringene knyttet til arealdisponeringen, rammer og betingelser for iverksetting av ny arealbruk og nye tiltak samt ivaretakelse av viktige hensyn.

Arealplanen inneholder revidert areal- og transportstrategi for Nittedal som en premiss for utforming av arealplaner. Nye føringer er gitt i form av regional plan for areal- og transport (RP-ATP), og lokale føringer fra flere parallelle planprosesser i kommunen.

Arbeidet med temaplaner og kommuneplan er kontinuerlige prosesser som griper inn i hverandre og er et kontinuerlig arbeid.

Arealdelens dokumenter som er juridisk bindende er plankart, planbeskrivelse, planbestemmelser og temakart for holdningsklasser for avkjørsler og byggegrenser langs veier.

Plandokumenter

Det er mange dokumenter i en kommuneplan, nedenfor finner du samtlige dokumenter som følger kommuneplan 2019-2030.

Hoveddokumenter
Temakart
Grunnlagsdokumenter og politisk behandling

Publisert: 04.10.2018 12.39
Sist endret: 29.01.2020 08.15