Lytt

700.000 kroner i koronahjelp til næringslivet i Nittedal

Som en del av krisepakke fase 3 og for å motvirke effektene av koronatiltak, har kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) bevilget 61,4 millioner kroner til kommunale næringsfond i Viken. Tiltaket er en engangsbevilgning til kommuner med et næringsliv som er hardt rammet av krisen. Viken fylkeskommune har fordelt midlene i tråd med formål og målgruppe gitt av oppdragsbrevet fra KMD.

Nittedal kommune er tildelt kr 700 000 av det kommunale næringsfondet.

Nittedal kommune har ansvaret for å forvalte midlene innenfor rammene fastsatt i tildelingsbrev fra fylkeskommunen og statlige føringer. Kommunen oppfordrer næringslivet til å søke på midler i henhold til krav og formål.

Formål: Covid-19-utbruddet har gitt store utfordringer for næringslivet i mange kommuner. Tilskuddet skal sette kommuner i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer behov og potensial.

Søknadsfristen er utvidet til 30. november 2020.

 • Midlene lyses ut gjennom regionalforvatlning.no
 • Alle søknader må sendes inn gjennom regionalforvaltning.no
 • De som mottar tilskudd fra kommunen, skal rapportere i henhold til rapporteringskrav gjennom regionalforvaltning.no
 • Det kan gis støtte til bedrifter, etablererer og andre næringsaktører. Kommunene kan unntaksvis tildele midler til egne tiltak som oppfyller formålet
 • Tilskudd til prosjekter skal kun dekke kostnader som er nødvendige for å realisere tiltaket. Tilskuddet skal ha effekt ut over å opprettholde et tilbud

Kommunen skal vektlegge følgende i vurdering av søknader:

 • I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial
 • I hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet
 • Hvor raskt tiltaket kan settes i gang

Hva kan det ikke tildeles midler til:

 • Løpende driftskostnader i næringsvirksomheter eller organisasjoner
 • Kausjon eller annen økonomisk garanti
 • Direkte eller indirekte investeringer i virksomhetens egenkapital
 • Renter og avdrag på lån og refinansiering av gjennomførte prosjekter
 • Drift av eller investeringer i statlige, fylkeskommunale eller kommunale lovpålagte oppgaver som er utført av fylkeskommunen, kommunen eller andre
 • Avsetting av midler til uspesifiserte fond hos tilskuddsmottaker. Dette omfatter ikke delegerte midler til kommuner, regionråd eller andre forvaltere, der bruken av midlene er i tråd med forskriften
 • Politikkforberedende aktiviteter internt hos eller i regi av den som tildeler tilskuddene, innbefattet kjøp av tjenester i samband med utforming av nye tiltak og lovpålagte eller egeninitierte plan- og strategiprosesser

Tilskuddet skal som hovedregel ikke overstige 50 % av prosjektets størrelse, og det skal aldri overstige 75 %

Utbetaling skal skje etterskuddsvis, men man kan utbetale 15 % ved oppstart, og utbetale etter hvert som prosjektet dokumenterer fremdrift. Minst 25 % av tilskuddet skal holdes tilbake til man har mottatt sluttrapport.


For tilskudd over 200 000 kroner skal tilskuddsmottaker sende inn revidert prosjektregnskap som er bekreftet av revisor, alternativt godkjent regnskapsfører dersom virksomheten ikke er revisjonspliktig

Listene ovenfor er ikke uttømmende.

For mer informasjon se:
http://support.regionalforvaltning.no/support/home
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-06-30-1437

Send inn søknad via www.regionalforvaltning.no. Ta kontakt med prosjektdirektør Terje Rønning (terje.ronning@nittedal.kommune.no eller 930 19 335) om du har spørsmål knyttet til søknaden.

 


Publisert: 12.10.2020 08.30
Sist endret: 16.11.2020 10.43

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?