Lytt

Koronaforskriften tilpasses nasjonale anbefalinger i jula

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kriseledelsen i Nittedal kommune har torsdag bestemt å tilpasse den lokale forskriften slik at den er lik de nasjonale anbefalingene. 

Endringen medfører oppdatert paragraf 5 i den lokale forskriften. Forskriften gjelder til og med 7. januar.

§ 5. Begrensning av private sammenkomster

I perioden 18. desember 2020 – 7. januar 2021 bør det i private hjem og hytter ikke samles flere enn 5 gjester i tillegg til husstandsmedlemmene. I to av disse dagene kan det samles inntil 10 gjester. Hver enkelt bør ikke delta i mer enn to selskap i løpet av perioden, enten man er gjest eller vertskap. § 13 gjelder ikke denne bestemmelsen.

 

Forskriften i sin helhet

 

 Forskrift om forebygging av koronasmitte, Nittedal kommune, Viken 

Hjemmel: 

Fastsatt av Nittedal kommune 18. november 2020, med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 og kommunestyrets videredelegeringsreglement. I kraft 18. november 2020 kl. 24.00. 

Endret ved forskrifter 10 nov 2020 nr. 2290 (i kraft 10 nov 2020 kl. 16.00), 12 nov 2020 nr. 2368, 18. november 2020 nr. 2368 (i kraft 18. november 2020 kl. 24.00) og 26 nov 2020 nr. 2491, 17. des 2020 [nummer tildeles av Lovdata]. 

§ 1. Formål og virkeområde 

Forskriftens formål er å begrense spredning av Covid -19. 

Forskriften gjelder i Nittedal kommune. 

§ 2. Kollektivreiser 

Det oppfordres til å unngå bruk av kollektivtransport. Dersom kollektivtransport likevel benyttes, skal gjeldende nasjonale regler og retningslinjer om smittevern følges. Det skal tas særlig hensyn til medreisende. 

Det skal brukes munnbind på kollektivreiser. Dette gjelder også på innendørs stasjonsområder. 

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av medisinske eller andre grunner ikke kan bruke munnbind. 

§ 3. Serveringssteder med skjenkebevilling 

Serverings- og skjenkesteder kan holde åpent dersom de oppfyller kravene til forsvarlig drift ved serveringssteder som følger av forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften). 

Serveringssteder som har skjenkebevilling kan skjenke alkohol dersom bevillingshaver har signert egenerklæring om at det er foretatt en risikovurdering av smittevern. 

Utøvelse av skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 skal opphøre kl. 22.00. Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter dette. 

Ved serveringssteder som har skjenkebevilling, har ansatte en plikt til å bruke munnbind når de oppholder seg i områder hvor gjestene har tilgang. Besøkende skal benytte munnbind til og fra anvist plass. 

Kommunen kan stenge de serverings- og skjenkestedene som ikke overholder kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift og kravene i denne bestemmelsen, jf. smittevernloven § 4-1 tredje ledd. 

§ 4. Plikt til å bruke munnbind 

Det skal brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter. Plikten til bruk av munnbind gjelder ikke de som utøver fysisk aktivitet eller der det er anvist fast sitteplass i tråd med nasjonale retningslinjer. 

For serveringssteder med skjenkebevilling og kollektivreisende gjelder plikten til bruk av munnbind i forskriftens §§ 2 og 3. 

Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde en meters avstand fra besøkende, jf. første ledd. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger. 

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Folkehelseinstituttets anbefalinger om bruk av munnbind gjelder tilsvarende. 

§ 5. Begrensning av private sammenkomster i julen 

I perioden 18. desember 2020 – 7. januar 2021 bør det i private hjem og hytter ikke samles flere enn 5 gjester i tillegg til husstandsmedlemmene. I to av disse dagene kan det samles inntil 10 gjester. Hver enkelt bør ikke delta i mer enn to selskap i løpet av perioden, enten man er gjest eller vertskap. § 13 gjelder ikke denne bestemmelsen. 

§ 6. Idrett, organisert trening og fritidsaktiviteter, mv. 

Det er ikke tillatt å organisere eller delta i organisert trening eller organiserte fritidsaktiviteter for voksne. 

Det er ikke tillatt å organisere eller gjennomføre kamper, cuper, stevner, turneringer o.l. for barn og unge under 20 år. 

Organisert trening og andre organiserte fritidsaktiviteter for barn og ungdom under 20 år kan gjennomføres, men ikke samlinger med andre eller flere deltakere enn de som vanligvis deltar i aktiviteten. 

§ 7. Forbud mot arrangementer innendørs 

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer innendørs. Definisjonen av arrangement i forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 13 gjelder. Idrettsarrangementer for barn og unge under 20 år omfattes likevel ikke av definisjonen. 

Første ledd omfatter ikke: 

a. Begravelser og bisettelser. Likevel slik at det ikke er tillatt å være mer enn 50 personer til stede på slike arrangementer. Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede skal kunne holde minst en meters avstand til andre som ikke er i samme husstand, målt fra skulder til skulder, også når det er fastmonterte seter. 

b. Kamper, konkurranser, forestillinger og tilsvarende arrangementer der profesjonelle aktører deltar, såfremt det ikke er publikum tilstede. 

c. Vielser, dåp og lignende ritualer, såfremt ritualet gjennomføres uten tilskuere tilstede. 

 

Utendørs arrangementer der inntil 200 mennesker samles er tillatt. Smittevern skal overholdes. 

For øvrig gjelder forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 13a til § 13d. 

§ 8. Stenging av offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter innendørs 

Offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs skal holde stengt. Dette omfatter blant annet: 

a. Treningssentre. 

b. Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder 

c. Svømmehaller. Likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent: 

1. Skolesvømming, svømmekurs og svømmetrening for barn og unge under 20 år og svømming for profesjonelle utøvere. 

2. Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør. 

 

 

3. Annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen. 

 

Første ledd gjelder ikke: 

a) Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte fritidsaktiviteter for barn i barneskole eller yngre. Likevel slik at det ikke skal pågå fritidsaktiviteter for andre på slike steder. 

b) Aktivitetshaller som tilbyr egenorganisert aktivitet for barn i barneskole eller yngre. Likevel slik at det ikke skal pågå fritidsaktiviteter for andre på slike steder. 

c) Tros- og livssynshus. 

d) Fritidsklubber for barn og ungdom* [kopi av Osloforskriften. Men skal ungdom inkl.?]. 

e) Biblioteker. 

f) Gallerier og annen utsalg av kunst. 

g) Steder der det pågår aktiviteter for toppidretten og profesjonelle kulturaktører. 

h) Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt på treningssentre og lignende steder. 

§ 9. Hjemmekontor og møtevirksomhet 

Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. 

§ 10. Karantene 

Innbyggere og besøkende i Nittedal skal etterleve de til enhver tid gjeldende karantenereglene. 

Innbyggere i Nittedal skal tilrettelegge for å kunne være i karantene i egen bolig. 

§ 11. Antallsbegrensning i butikker og på kjøpesentre 

Butikker, kjøpesentre og andre utsalgssteder skal sørge for at det ikke er flere til stede i lokalene enn at det kan holdes minst to meters avstand. Tillatt antall kunder i lokalet skal beregnes ut fra størrelsen på lokalet. Det skal om nødvendig gjennomføres vakthold for å sikre at kravet etterkommes. 

§ 12. Ansvar 

Nittedal kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak. 

§ 13. Straff 

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser i denne forskrift kan straffes iht. smittevernloven § 8-1. 

§ 14. Ikrafttredelse og varighet 

Denne forskrift trer i kraft 17. desember 2020 kl. 24.00, og gjelder til og med 7. januar 2021. 

Forskriften i PDF-versjon

Last ned PDF-versjon av forskriften her


Publisert: 17.12.2020 15.52
Sist endret: 17.12.2020 15.57