Lytt

Tilskuddsordning til bedrifter i Nittedal kommune - del 2

Bedrifter i Nittedal kommune som er hardt rammet av smitteverntiltak kan søke om driftsstøtte. Bransjene som prioriteres er servering, arrangement, varehandel og treningssentre og deres underleverandører, men dette er ikke et krav.

Stortinget vedtok 23. februar 2021 å bevilge midler til kommunene for å kompensere lokale bedrifter som er hardt rammet av smitteverntiltak. Nittedal kommune har fått tildelt kr 5 703 336, hvorav kr 3 897 000 er tildelt i del 1 av tilskuddsordningen som hadde søknadsfrist 31. mars. Del 2 av tilskuddsordningen (denne utlysning) har en ramme på kr 2 602 000 som inkluderer ny tildeling på kr 796 000.   

Tilskuddsordningen del 2 har søknadsfrist 3. mai.

Staten har igangsatt flere tiltak for å kompensere ulempene bedriftene har som følge av smitteverntiltak. Hovedvirkemiddelet er kompensasjonsordning.no. Denne lokale tildelingen kommer i tillegg, og har også til hensikt å fange opp bedrifter som faller utenfor den nasjonale statlige kompensasjonsordningen.

 

Hvem kan søke?

Alle næringsvirksomheter i Nittedal kommune som er hardt rammet av smitteverntiltak.

Følgende bransjer og deres underleverandører prioriteres, men er ikke et krav:

 • Servering
 • Arrangement
 • Varehandel
 • Treningssentre

Virksomheter som fikk innvilget kompensasjon i tilsvarende kommunal kompensasjonsordning som hadde søknadsfrist 31. mars 2021, kan også søke på del 2. Det forutsettes at virksomheten ikke ble kompensert for sitt økonomiske tap fult ut i denne ordningen.

Søkerbedriften kan ikke være under konkursbehandling eller under avvikling.

Søknad sendes via regionforvalting.no

 

Hva kan det søkes om?

Økonomisk kompensasjon for å dekke kostnader eller tap som følge av nedstenging og smitteverntiltak.

Eksempler på kostnader som det kan søkes kompensasjon for er (ikke uttømmende):

 • Uunngåelige faste kostnader som følge av nedstengning eller restriksjoner
 • Merkostnader som følge av smitteverntiltak
 • Tap som følge av destruering av vareholdning på grunn av holdbarhetsdato eller annen ukurans
 • Det kan også søkes om tilskudd for omsetningssvikt

https://www.regjeringen.no/contentassets/25112a24a5764908bec35e653933a066/tilskuddsbrev-kommunal-kompensasjonsordning-.pdf

Det kan ikke søkes midler til investering, kapitalforøkelse, skatt, merverdiavgift og offentlig avgifter, avdrag på lån, renter og finanskostnader, eller tap på fordringer (som ikke er dokumenterbart direkte følge av pandemien).

Støtten er å anse som et driftstilskudd, men regnes ikke som omsetning når du søker på den nasjonale kompensasjonsordningen.

Nittedal kommune forbeholder seg retten til å kontrollere de oppgitte opplysningene mot godkjent regnskap i ettertid, og kan kreve utbetalt tilskudd tilbakebetalt om det er gitt på feilaktig grunnlag.

 

Utmåling

Utmålingen gjøres på bakgrunn av de konkrete opplysningene som kommer fram i søknadene. Bedriftene er rammet på ulike måter, og behovene vil derfor være ulike. Tilskuddene vil variere fra anslagsvis kr 10 000 til kr 500 000. Det kan ikke forventes å få dekket alle tap/utgifter bedriften har hatt.

 

Kontakt

Dersom du spørsmål om søknaden eller saksbehandlingen kontakt:
Terje Rønning, prosjektdirektør
terje.ronning@nittedal.kommune.no

 

   

SØKNAD
Søknad opprettes i www.regionalforvaltning.no

Se opplæringsportal: 

http://support.regionalforvaltning.no/support/home

http://support.regionalforvaltning.no/support/solutions/articles/4000170206-kommunal-kompensasjonsordning-til-lokale-virksomheter

 

DOKUMENTASJON
Last opp dokumentasjon som beskriver følgende:

 • Hvilken av kategoriene det søkes om støtte fra (jfr. "vilkår for å søke")
 • Dersom bedriften har falt helt eller delvis utenfor andre statlige kompensasjonsordninger, beskriv kort hvordan og hvilke ordninger det eventuelt er søkt på (supplement til spørsmål i arkfane 4 om offentlig støtte).
 • Kort skriftlig redegjørelse for hvordan smittevernstiltakene i Nittedal kommune har påvirket økonomien til bedriften det ønskes kompensasjon for (resultater sammenlignet med tilsvarende måneder/perioder i 2019/2020/2021, andre konsekvenser for drift). Det er en fordel om regnskapstall og balanse vedlegges, men er ikke et krav.  

Publisert: 16.04.2021 12.21
Sist endret: 16.04.2021 12.26

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?