Lytt

Folkehelse


Folkehelse handler om befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning. God folkehelse er både samfunnsnyttig og godt for den enkelte.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hva er folkehelse?

Folkehelsearbeid er samfunnets samlede innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte:

 • fremmer befolkningens helse og trivsel
 • reduserer risiko for sykdom og skade
 • utjevner sosiale helseforskjeller

Hva påvirker folkehelsen?

Helsen påvirkes av mange faktorer. Faktorene kan virke alene eller sammen og ha direkte eller indirekte påvirkning på helsen. Den genetiske arven kan i liten grad påvirkes, men mange andre viktige faktorer påvirkes av individuelle og politiske valg. For eksempel livsstil, kultur, miljø, utdanning og økonomi.
Grunnlaget for en god helse gjennom et livsløp legger vi i stor grad i barne- og ungdomsårene.

Du tar valg i hverdagen som påvirker din helse og folkehelsen, samtidig som samfunnet må legge til rette for at det er enkelt å ta de sunne og gode valgene. Samfunnet må også legge til rette for en samfunnsutvikling som jevner ut de sosiale helseforskjellene, som igjen påvirkes av hvilke ressurser den enkelte har.

Folkehelse er derfor et felles ansvar, der både den enkelte og hele samfunnet må være delaktige.

Kilde: Dahlgren, G., & Whitehead, M., (1991)

Kommunens målsetninger

 • alle skal ha mulighet for et godt og aktivt liv
 • Nittedal skal være et lokalsamfunn med plass til alle
 • vi skal bidra til å redusere sosiale helseforskjeller
 • barn og unge i Nittedal skal ha et oppvekstmiljø som gjør dem robuste
 • andelen ungdom som gjennomfører videregående opplæring er 95 %
 • den sosiale boligpolitikken er rettet mot dem som trenger det mest
 • vi skal legge til rette for at eldre er trygge, aktive og selvhjulpne
 • vi har nullvisjon for krenkelser og mobbing

Kommunens oppgaver

Kommunen er gjennom Folkehelseloven (2012) tillagt hovedansvaret for å drive et systematisk, kunnskapsbasert og langsiktig folkehelsearbeid gjennom sin planlegging, utvikling og tjenesteyting, innen alle sektorer. Det handler blant annet om å legge til rette for en god oppvekst, hindre frafall fra videregående skole, tilrettelegge for fysisk aktivitet, sunne valg, trygge skoleveier, et rikt kulturliv, inkludering, deltakelse og god samfunnsutvikling. Kort sagt skal det være helse i alt vi gjør!

Folkehelsearbeidet i kommunen skal være tverrsektorielt og det skal legges til rette for samarbeid med frivillig sektor og andre aktører. Kommunen skal ha oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer, fastsette overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet i kommuneplaner, samt iverksette tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer og evaluere tiltakene.

Kontaktinformasjon

 

 

Samfunnsplanlegger
Kai Lindseth 
Telefon: 458 53 456
Send e-post 

 

 

 

 


Publisert: 19.09.2016 10.41
Sist endret: 22.11.2018 11.05