Lytt

Sosiale tjenester


Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kontaktinformasjon

NAV Nittedal

Besøksadresse
Rådhusveien 3
1482 Nittedal

Postadresse
Postboks 144
1483 Hagan

Åpningstider

NAV.no: 24 timer, alle dager

NAV kontaktsenter: 09:00 - 15:00
Telefon: 55 55 33 33

NAV publikumsmottak 

Mottaket er ubemannet, lokalene er åpne i åpningstiden. Akutt økonomisk hjelp? ring 477 81 437

 

Avtalte møter: 08:00 – 15:30. 

Adresse: Rådhusveien 3, 1482 Nittedal

NAV pensjon: 08:00 - 15:30
Telefon: 55 55 33 34

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Våre tjenester

Råd og veiledning

NAV Nittedal tilbyr opplysning, råd og veiledning til alle som oppholder seg i kommunen innenfor temaer som arbeid og aktivitet, helse, fritid, hjemmesituasjon, omsorgsoppgaver, boligforhold, nettverk, økonomi og så videre.  Ta kontakt om du har behov.

Les mer om rett til opplysning, råd og veiledning her

Arbeidsavklaringspenger (AAP)

AAP skal sikre deg inntekt i perioder du på grunn av sykdom eller skade har behov for hjelp for å komme i arbeid.

Les mer her

Dagpenger

Dagpenger er en delvis erstatning for tap av arbeidsinntekt som følge av arbeidsløshet.

Les mer her

Forebyggende rusarbeid

Er du eller en i familien din/nettverket ditt avhengig av alkohol, andre rusmidler eller spill? 

Les mer her

Introduksjonsprogrammet

Nyankomne innvandrere, flyktninger og deres familiegjenforente som har behov for grunnleggende kvalifisering, deltar i introduksjonsprogram. Målet er at de skal lære seg norsk og komme raskt ut i arbeid eller utdanning. En del av introduksjonsprogrammet er praksis på ulike arbeidsplasser. Hvem som har rett og/eller plikt til å delta på introduksjonsprogram, avhenger av alder og oppholdstillatelsen.

Deltakerne i Introduksjonsprogrammet får heldags- og helårsopplæring, introduksjonsstønad og tett oppfølging.

Flyktning- og integreringstjenesten i Nittedal

Les mer om introduksjonsprogram

Les mer om introduksjonsstønad

Introduksjonsstønad

De som deltar på introduksjonsprogram mottar introduksjonsstønad. Stønaden er ment som inntektssikring mens de deltar.

Les mer her

Kvalifiseringsprogrammet

Dersom du har levd på sosialhjelp over lang tid eller står i fare for å falle ut av arbeidsmarkedet, kan du få hjelp gjennom kvalifiseringsprogrammet.

Les mer her

Midlertidig botilbud (nødssituasjon)

Om du plutselig står uten noe sted å bo, kan vi hjelpe deg med å finne et midlertidig botilbud.

Les mer her

Supplerende stønad for personer med kort botid i Norge

Stønaden skal sikre en samlet inntekt som svarer til folketrygdens minste pensjonsnivå for alderspensjonister.

Les mer her

Sykepenger

Sykepenger erstatter arbeidsinntekt når du ikke kan jobbe på grunn av sykdom eller skade.

Les mer her

Uføretrygd

Uføretrygd kan være aktuelt for deg som har varig nedsatt inntektsevne på grunn av sykdom eller skade.

Les mer her

Ungdomsteam

Ungdomsteam er et frivillig tilbud til deg mellom 16 og 24 (+) som kan trenge hjelp og støtte dersom du opplever utfordringer knyttet til skole, jobb eller helse.

Les mer om ungdomsteamet her

Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning

Har du betalings- og/eller gjeldsproblemer?

Les mer her

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp fra NAV skal sikre deg midlertidige inntekter til et forsvarlig livsopphold.

Les mer her

Aktuelle lover og regelverk

Lov om sosiale tjenester i Arbeids- og velferdsforvaltningen


Publisert: 14.09.2016 10.47
Sist endret: 05.04.2019 10.01