Lytt

Arbeidsreglement

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Vedtatt av administrasjonsutvalget, gjeldende fra 1.1.2011. 

Omfang

Reglementet gjelder alle arbeidstakere som er tilsatt i Nittedal kommune, jfr. Hovedtariffavtalens kap. 1, § 1. Bestemmelsene i reglementet gjelder såfremt de ikke er i strid mot lov, tariffavtale eller andre bestemmelser som er bindende for kommunen. For arbeidstakergrupper som kommunen ikke er lønnsfastsettende for, gjelder reglementet i den utstrekning det ikke er fastsatt andre vilkår av den lønnsfastsettende myndighet, eller i avtale inngått med denne myndighet.

Tilsetting

Arbeidstakeren tilsettes i kommunen som sådan, ikke i den enkelte avdeling/institusjon, og på de lønns- og arbeidsvilkår som fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler, reglementer og tilsettingsdokumenter. Aktuelt tjenestested fremgår av den enkeltes arbeidsavtale.

Tilsettingsbrev og arbeidsavtale

Ved tilsetting i kommunen skal det inngås skriftlig arbeidsavtale, uansett arbeidsforholdets varighet. Av tilsettingsbrevet skal det fremgå hvilke vilkår og forpliktelser som gjelder for stillingen. Arbeidsavtalen undertegnes av partene og kopi av denne beholdes av arbeidstakeren. Ved endring av arbeidssted/arbeidsvilkår skal ny arbeidsavtale utstedes.

Legeattest / politiattest

For stillinger hvor det stilles spesielle krav til helse/vandel, skal det før tiltredelse fremlegges tilfredsstillende lege- / politiattest.

Arbeids- og hviletider

Arbeidstiden og hviletider er i henhold til den arbeidstidsordning/turnus som til enhver tid følger av gjeldende lov og avtaler. Spisepause i henhold til gjeldende arbeidstidsordning.

På arbeidssteder hvor det er/blir innført fleksitidsordning, gjelder de fastsatte retningslinjer for ordningen. Ledere kan likevel, når det er nødvendig av hensyn til arbeidet og service overfor publikum, kreve at frammøte skjer til bestemt tid innenfor rammen av ordinær arbeidstid. Tilsvarende kan ledelsen kreve at arbeidstakeren ikke avslutter arbeidet før den ordinære arbeidstid er slutt.

For pålagt overtidsarbeide vises til Arbeidsmiljøloven og Hta. sine bestemmelser.

Prøvetid

Ved fast eller midlertidig tilsetting utover 6 mnd. gjelder en prøvetid på 6 mnd. Det fastsettes ikke prøvetid ved direkte overgang til annen stilling i kommunen, med mindre det dreier seg om stillinger med klart forskjellige arbeidsoppgaver. Dersom arbeidstakeren har vært fraværende fra arbeidet i prøvetiden, kan arbeidsgiver forlenge den avtalte prøvetid med en periode som tilsvarer lengden av fraværet. For øvrig vises det til egne rutiner for oppfølging av nye arbeidstakere i prøvetiden.

Lønnsutbetaling og lønnstrekk

Lønn utbetales den 12. hver måned eller nærmeste foregående virkedag. Som hovedregel gis ikke lønnsforskudd. Arbeidstakeren har plikt til selv å holde seg orientert om sine lønnsbetingelser, og så langt det er mulig kontrollere at lønnsavregning er korrekt. Eventuelle feil skal meddeles arbeidsgiver snarest mulig etter mottatt lønnsberegning. 

Fradrag i lønnen kan ikke gjøres unntatt følgende tilfeller:

  • Lovbestemte trekk, herunder trekk i lønn/feriepenger om arbeidstaker rettsstridig fratrer sin stilling før utløp av oppsigelsestiden.
  • Pensjonsinnskudd som  trekkes fra tiltredelsesdato.
  • Trekkbeløp som på forhånd er avtalt med arbeidstaker, herunder tilbakebetaling av for mye utbetalt lønn.
  • Fagforeningskontingent etter avtale med vedkommende fagforening (jf. Hovedavtalen Del C § 9).
  • Erstatning for skade eller tap som arbeidstaker forsettelig eller ved grov uaktsomhet har påført kommunen, og dette er skriftlig erkjent av arbeidstaker eller fastsatt ved dom.

Lønnstrekk skal begrenses til den delen av lønnen som overstiger det arbeidstakeren med rimelighet trenger til underhold for seg og sin husstand. Før trekk gjennomføres skal det konfereres med arbeidstakerens tillitsvalgte med mindre arbeidstakeren selv ikke ønsker dette.

Sykepengerettigheter opptjenes i henhold til hovedtariffavtalen for ansatte på kommunalt tariffområde etter reglene i hovedtariffavtalen. I forbindelse med sykdom utbetales det full ordinær lønn, faste årsbeløp og variable tillegg etter oppsatt turnusplan i inntil ett år.

Annet inntektsgivende arbeid

Arbeidstakere i Nittedal kommune må ikke ha inntektsgivende ekstraarbeid i konkurranse med sine arbeidsoppgaver i kommunen eller ekstraarbeid som kan føre til inhabilitet etter forvaltningslovens bestemmelser. Arbeidstakeren må heller ikke ha ekstraarbeid i et slikt omfang at det kan gå ut over vedkommendes arbeidsytelse i kommunen.

Kommunal arbeidstaker kan heller ikke ha arbeid (herunder ekstraarbeid, ekstravakter og deltidsarbeid), ved flere arbeidssteder i kommunen som til sammen overstiger 100% stilling.

Alt ekstraarbeid skal godkjennes av nærmeste leder med personalansvar. Godkjenning kan kalles tilbake dersom ekstraarbeidet virker inn på arbeidsinnsatsen eller på annen måte er uheldig for kommunen.

Tjenestefravær

Alle medarbeidere skal følge det opplegg for tidsregistrering og fraværsrapportering som til en hver tid gjelder ved det enkelte arbeidssted og som gjeldende lov- og avtaleverk hjemler. Arbeidstaker må følge bestemmelser i Folketrygdloven med forskrifter, samt avtale for bruk av egenmelding/sykemelding, dersom fraværet skyldes sykdom.

Fravær på grunn av sykdom, ulykke eller andre årsaker skal, så sant det er mulig, meldes til nærmeste overordnede tidligst mulig første fraværsdag. Fravær pga. sykdom, skal meldes ved bruk av egenmelding / sykemelding. Nittedal kommune har inngått IA-avtale med NAV. IA-avtalen inneholder ordning med 24 egenmeldingsdager pr. 12 måneder. For sykefravær til og med 8 kalenderdager, skal det leveres egenmelding eller sykemelding. Ved lengre fravær enn 8 kalenderdager skal det leveres sykemelding. 

Rett til å bruke egenmelding inntrer etter to måneders tjenestegjøring i kommunal stilling. Det vises for øvrig til de enhver tid gjeldende bestemmelser i folketrygdlov med forskrifter samt tariffavtale, bl.a. om begrensning i bruk av egenmelding. Kommunal arbeidstaker som har hatt sykefravær på mer enn 2 uker, plikter så langt mulig å holde arbeidsstedet orientert om utviklingen, og når friskmelding kan påregnes. For øvrig henvises til gjeldende retningslinjer for oppfølgning av sykemeldte.

Arbeidstaker er gjennom den kommunale pensjonsforsikring sikret forsikringsmessig ytelse ved sykefravær ut over den tid det etter avtaleverket gis lønnsdekning. Forsikringsytelsen vil variere med grad av uførhet.

Kommunen har egne retningslinjer for oppfølging av den sykmeldte under langtidsfravær med sikte på snarlig tilbakeføring til arbeid.

Langvarig fravær

Arbeidstaker som har mottatt lønn under sykdom i 1 år, kan innvilges ytterligere tjenestefri under sykdom i inntil 1 år som permisjon uten lønn. Ved offentlig godkjent yrkesmessig attføring som går utover dette, kan det innvilges permisjon i inntil 2 år.

Dersom en permisjonssøknad avslås ut fra kriteriene i foregående ledd, plikter arbeidstakeren senest innen 30 dager etter avslaget å gjeninntre i tjenesten. Dersom arbeidstaker som da ikke gjeninntrer i tjeneste ikke selv skriftlig sier opp stillingen, vil arbeidsforholdet bli sagt opp fra kommunens side.

Kommunal arbeidstaker som innvilges full eller gradert uførepensjon, forutsettes å si opp sin stilling skriftlig (evt. del av stillingen). Dersom det ikke skjer kan arbeidsforholdet (evt. del av stillingen) bringes til opphør fra kommunens side.

Etiske verdier

Som forvalter av samfunnets fellesmidler stiller kommunen spesielt høye krav til de etiske holdninger arbeidstakere skal legge til grunn ved utførelsen av sine arbeidsoppgaver. Se egen retningslinje.

Tjenesteplikt 

Arbeidstakeren må være på arbeidsstedet/fremmøtestedet ved arbeidstidens begynnelse og må ikke uten avtale med sin leder forlate arbeidsstedet i arbeidstiden. Den ansatte plikter å gjøre seg kjent med og følge de instrukser, rutinebeskrivelser og lignende som gjelder for sitt arbeidsområde. Arbeidstaker skal utføre sine oppgaver samvittighetsfullt og effektivt, og plikter lojalt å medvirke til gjennomføring av de mål og oppgaver som besluttes av kommunens ledelse.

Arbeidstaker skal vise serviceinnstilling overfor brukere og følge vanlige normer for høflig, korrekt opptreden. 

Det skal brukes påbudt verneutstyr, utvises aktsomhet og aktiv medvirkning for å hindre ulykker og helseskader. 

Arbeidstaker skal ikke innta rusmidler, være påvirket eller ha ettervirkninger av slik påvirkning i sitt arbeid. Ansatte som bryter denne bestemmelsen ved å opptre påvirket i tjenesten, eller møter i bakrus, bortvises fra arbeidsstedet. Kommunen har eget AKAN-utvalg som jobber med informasjon og holdningsskapende arbeid i forhold til rusforebygging. Medarbeidere som kommer i en situasjon hvor rusmisbruk fører til brudd på arbeidsreglementet, kan få tilbud om bistand gjennom kommunens AKAN opplegg før eventuell oppsigelse blir vurdert, jf. retningslinjer for AKAN i Nittedal kommune.

Arbeidstakere skal følge de generelle og spesielle bestemmelser om røykeforbud som er etablert på den enkelte arbeidsplass.

Arbeidstakeren plikter å gjøre seg kjent med eventuell branninstruks og rømningsveier, og vite hvor nærmeste brannvarsler, alarmtavle, slukningsmidler og førstehjelpsutstyr er plassert.

Lojalitet

Kommunal arbeidstaker skal utføre sitt arbeid samvittighetsfullt og effektivt, og plikter lojalt å medvirke til gjennomføring av de arbeidsoppgaver, målsettinger og prioriteringer som besluttes av kommunens politiske og administrative ledelse.

Enhver kommunal arbeidstaker plikter å følge vanlige normer for høflig, korrekt og imøtekommende opptreden. Denne lojalitetsplikt begrenser ikke arbeidstakerens lovbestemte ytringsfrihet. Den enkelte ansatte skal gjøres oppmerksom på at det dreier seg om personlige ytringer og ikke ytringer eller uttalelser på vegne av kommunen. Kommunal stillingstittel, brev, faks eller e-post skal derfor ikke brukes.

Varsling

Arbeidstaker har iflg. aml. kapittel 2 rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten. Fremgangsmåten for varsling skal være forsvarlig. Gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler om kritikkverdige forhold er forbudt. Se egen varslingsrutine for Nittedal kommune.

Informasjonsansvar, taushetsplikt og personopplysningsvern

Alle medarbeidere kan overfor media gi faktiske opplysninger fra eget ansvarsområde. Vurderinger i forhold til saker er et lederansvar som tilligger rådmannen og enhetslederne. Ansatte skal ikke foreta politiske vurderinger i sin utadvendte informasjonsvirksomhet. 

Alle ansatte plikter å gjøre seg kjent med Forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt.

Når en sak er undergitt taushetsplikt i henhold til lov, bestemmelse eller forskrift, eller når det følger av sakens art, må ingen arbeidstaker omtale saken overfor utenforstående. For øvrig må saken bare omtales når det er påkrevet som følge av saksbehandlingen. Taushetsplikten gjelder også etter at arbeidstakeren har sluttet i tjenesten.

Alle arbeidstakere skal undertegne taushetserklæring ved tiltredelse.

Helse, miljø- og sikkerhet

Arbeidstakeren plikter, i samsvar med arbeidsmiljølovens bestemmelser, å bidra til et sunt og trygt arbeidsmiljø. Alle ansatte plikter å gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende helse-, miljø og sikkerhetsrutiner som gjelder for sin arbeidsplass, - herunder krav til interne prosedyrer og instrukser.

Arbeidstakere som har til oppgave å lede eller kontrollere andre arbeidstakere har et spesielt ansvar til å ta initiativ til at dette arbeidet blir prioritert på lik linje med andre arbeidsoppgaver. Disse har også et spesielt ansvar til å sette seg inn i gjeldende lovverk på området.

Kompetanse

Ansatte i Nittedal kommune skal til enhver tid tilegne seg den kompetanse som er/blir nødvendig for å løse oppgaven tilfredsstillende. Avtale om hvilken kompetanse som skal tilegnes, gjøres med nærmeste leder.

Behandling av utstyr

Alt inventar, maskiner, utstyr, materialer m.v. må behandles med omhu. Arbeidstakeren må rette seg etter bestemmelser og pålegg som er gitt for å trygge liv, helse og eiendom, og bruke det verneutstyr som er påbudt etter lov og forskrifter, eller som fastsettes av kommunen.

Ved skade på ansattes utstyr eller eiendeler i tilknytning til og som følge av tjenesten for Nittedal kommune, kan det innvilges helt eller delvis erstatning i henhold til egne retningslinjer om dette.

Permisjon

For permisjoner gjelder Arbeidsmiljøloven, Hovedtariffavtalen, Hovedavtalen, KS permisjonsreglement og lokale bestemmelser for Nittedal kommune.

For undervisningspersonalet henvises i tillegg til særavtale.

Det vises for øvrig til permisjonsreglementet som ligger elektronisk i kommunens personalsystem.

Ferie

Ferie og feriepenger fastsettes i samsvar med reglene i gjeldende ferielov og tariffavtale.

Etter drøftelser med arbeidstakeren eller tillitsvalgte, fastsetter vedkommende leder når ferien skal tas ut. Endelig ferieliste for hovedferien skal oppsettes og gjøres kjent tidligst mulig, og senest 2 måneder før hovedferien tar til. Utgangspunktet er at all ferie skal avvikles i løpet av ferieåret og slik at mesteparten av ferien avvikles i perioden 1. juni til 1. oktober.

Unntatt fra dette er undervisningspersonale som avvikler hele den lovbestemte feriefritid sammenhengende i juli måned med avslutning siste virkedag i måneden, dersom ikke annet er fastsatt etter drøftinger mellom arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker.

For arbeidstakere over 60 år avvikles ekstraferie i samsvar med reglene i ferieloven og fellesbestemmelser i Staten (pedagogisk personell).

Det kan inngås avtale om forskuddsferie/overføring av ferie i samsvar med ferielovens bestemmelser, og ved skriftlig søknad til nærmeste overordnede innen 1.10. det enkelte år.

For erstatning av ferie ved sykdom under ferie, vises til Hta. § 7.1 med tilpasninger for undervisningspersonalet.

Medlemskap i pensjonsordning

Alle ansatte arbeidstakere innmeldes i kommunens pensjonsordning. 

Pensjonsvilkårene følger av bestemmelser fastsatt i lov, avtaler og i vedtekter for kommunens pensjonsleverandør. Undervisningspersonell meldes inn i Statens Pensjonskasse, og sykepleiere innlmeldes pensjonsordningen for sykepleier.

Opplysninger om medlemskap og trekkplikt for premie skal fremgå av tilsettingsbrevet/ arbeidsavtalen.

Forsikringsordninger

Ansatte i Nittedal kommune er omfattet av følgende forsikringer på grunnlag av bestemmelsen i:

  • Hovedtariffavtalen for kommunesektoren §§ 10 (ved dødsfall) og 11 (ved yrkesskade)
  • Lov om yrkesskade (gjeldende fra 1.1.1990)

GRUPPELIVSFORSIKRING er en ren dødsrisikoforsikring. Erstatning utbetales til de etterlatte etter den forsikredes død.

YRKESSKADEFORSIKRING omfatter alle ansatte og skal dekke yrkesskader og yrkessyk-dommer som den forsikrede påføres i arbeid på arbeidsstedet og i arbeidstiden samt på reise til og fra arbeid. Nærmere opplysninger om forsikringene kan gis ved henvendelse til HR-enheten.

Oppsigelse

Oppsigelse skal følge bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven og HTA.

Oppsigelse skal være skriftlig fra begge parter. Oppsigelse fra kommunen skal inneholde skriftlig begrunnelse, og opplysninger om arbeidstakerens rett til å kreve forhandling og reise søksmål og retten til å fortsette i stillingen etter bestemmelsene i arbeidsmiljølovens kap. 15, og om de frister som gjelder for å kreve forhandling, reise søksmål og for å fortsette i stillingen. Oppsigelse fra kommunen skal også inneholde opplysning om eventuell fortrinnsrett til ny tilsetting samt opplysning om hvem som er arbeidsgiver og rett saksøkt i en eventuell tvist. Før oppsigelse fra kommunen finner sted, skal det konfereres med arbeidstakerens tillitsvalgte, med mindre arbeidstakeren selv ikke ønsker dette. Oppsigelsesfristene skal være i samsvar med gjeldende bestemmelser i lov og tariffavtale. Om arbeidstakernes rettigheter ved oppsigelse vises for øvrig til arbeidsmiljølovens bestemmelser og forvaltningslovens kapittel IV og V.

Avskjed

Nittedal kommune kan avskjedige en arbeidstaker med påbud om øyeblikkelig fratreden dersom denne har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen.

Avskjed skal meddeles skriftlig og inneholde opplysninger om rett til å kreve forhandling og reise søksmål, og hvilke frister som gjelder. Før avskjed finner sted skal kommunen konferere med arbeidstakerens tillitsvalgte, med mindre arbeidstakeren selv ikke ønsker dette.

Om arbeidstakerens rettigheter ved avskjed vises for øvrig til forvaltningslovens kapittel IV og V og arbeidsmiljølovens kap. 15.

Suspensjon

Mens spørsmål om avskjed behandles, kan arbeidstakeren suspenderes fra sin stilling.

Betingelsen for å foreta suspensjon er at det av hensyn til tjenestens interesser er nødvendig at arbeidstakeren straks blir fjernet fra sin stilling, og at det må være grunn til å anta at vilkårene for avskjed. Det vises til Arbeidsmiljøloven § 15-13.

Kommunen skal vurdere muligheten for midlertidig omplassering før det treffes vedtak om suspensjon. Arbeidstakeren har krav på at vedtak om suspensjon blir begrunnet, og har krav på å få beholde sin lønn inntil vedtak om avskjed er truffet.

Tjenestebevis

Ved fratreden har arbeidstakeren krav på tjenestebevis i samsvar med bestemmelsene i Arbeidsmiljølovens § 15-15. Dette gjelder uavhengig av årsaken til at arbeidsforholdet er brakt til opphør. Det kan imidlertid i tjenestebeviset anføres om arbeidstaker er avskjediget, men da uten nærmere angivelse av årsak.

Ikrafttreden, endringer og fortolkning

Dette reglement gjøres gjeldende fra 01.01.11 og avløser fra dette tidspunkt tidligere vedtatte arbeidsreglement. Endringer foretas av Administrasjonsutvalget.

Revisjon vurderes i forbindelse med revidering av Hovedavtalene/Hovedtariffavtaler/øvrige lover som påvirker dette reglement. Spørsmål om fortolkning av dette reglement behandles av Administrasjonsutvalget.

 


Publisert: 15.11.2018 12.19
Sist endret: 15.11.2018 12.22