Lytt

Høringer og kunngjøringer

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hva er en høring?

Høringer gjennomføres for at innbyggere, organisasjoner og næringsliv skal få si sin mening og føre kontroll med forvaltningen. Saker blir sendt på høring fordi det er en demokratisk rett for alle å være med å utforme offentlig politikk.

Det er også avgjørende at synspunktene til de som blir berørt blir kjent før det fattes en beslutning. Forvaltningen skal opplyse saker så godt som mulig før den tar en avgjørelse.

Høringssaker kan dreie seg om fremlegg til lover og forskrifter som regulerer folks rettigheter og plikter, organisering av forvaltningen, endring av myndighetsområde eller utredninger.

På kommunens karttjeneste finner du også reguleringsplaner på høring.

Aktuelle høringer og kunngjøringer

Kunngjøring av vedtak - Detaljreguleringsplan for Hakadal stasjon - planID 349

Kommunestyret behandlet i møte 14.06.2021, sak 53/21 Detaljreguleringsplan for Hakadal stasjon og vedtok reguleringsplanen.

Formål med planarbeidet
Planarbeidets formål er å oppgradere plattformene for å kunne håndtere nye tog, samt oppgradere stasjonen til en bedre standard med god framkommelighet og universell utforming. Som en del av planarbeidet vil det derfor også planlegges for en ny kryssing av jernbanen inne på stasjonsområdet til erstatning for dagens overgangsbro. Det planlegges også midlertidig riggområde ifm. anleggsfasen.

Den politiske behandling og sakens dokumenter kan leses her

Klageadgang
Kommunestyrets endelige vedtak kan, i medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9, jf. Forvaltningslovens kap. VI, påklages til departementet. Eventuelle klager framsettes skriftlig til postmottak@nittedal.kommune.no eller Nittedal kommune, pb. 63, 1481 Hagan.

Kunngjøringsdato: 30.06.2021
Dato for klagefrist: 11.08.2021

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning stiles skriftlig til Nittedal kommune, og må framsettes skriftlig innen 3- tre år etter denne kunngjøring, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. Kravet framsettes i særskilt brev til kommunen, og ikke i forbindelse med eventuell klage.

Eventuell klage eller krav merkes saksnummer: 18/04347.

 

Høring og offentlig ettersyn av planforslag - detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg Brådalsstubben, rv4 Trondheimsveien, PlanID 185

Formannskapet vedtok i sitt møte den 07.06.2021 å legge forslag til detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg Brådalsstubben, rv4 Trondheimsveien, PlanID 185 ut på høring og offentlig ettersyn, sak 32/21.

Formålet med planen er å rydde opp i trafikkforholdene langs Brådalsstubben ved å etablere gang- og sykkelveg separert fra Brådalsstubben og utvide til sykkelveg med fortau der det er tilstrekkelig med areal. Gjelleråsen holdeplass retning sør skal oppgraderes med bland annet universelt utformet atkomst.  Eksisterende gang- og sykkelveg nord i planområdet legges om slik at gang- og sykkelvegen ikke kommer i konflikt med snuplassen. Tiltaket vil gi et sammenhengende gang- og sykkelvegnett i planområdet, samt tilrettelegge for økt bruk av kollektiv.

Forslagsstiller er Statens Vegvesen. Mer informasjon om
prosjektet finnes på deres nettside.

www.vegvesen.no/vegprosjekter

 

Se dokumentene fra formannskapets behandling av planforslaget

 

Notat fra gjennomførte geotekniske undersøkelser er ettersendt kommunen. Fullstendig geoteknisk rapport vil følge planen til sluttbehandling. 

Se geoteknisk notat datert 15.06.2021.

 

Berørte av planforslaget kan kontakte planleggingsleder Thorstein Hymer i Statens Vegvesen på telefon 40553426 eller e-post thorstein.hymer@vegvesen.no .  

Alle merknader eller uttalelser til planen merkes med saksnummer 21/00615 og sendes Nittedal kommune, P.B. 63, 1483 Hagan eller til postmottak@nittedal.kommune.no , innen 31.08.2021.

Melding om vedtatt endring av plan - detaljregulering for Blomsterbakken PlanId 337

Kommunestyret vedtok endring av detaljreguleringsplan for Blomsterbakken PlanId 337 i møte den 18. mai 2021, sak 48/21.

Planvedtaket innebærer en utvidelse og endring av detaljreguleringsplan for ny butikk og leiligheter i Blomsterbakken. Endret plan omfatter et utvidet byggeområde og endrede høydebestemmelser og gir grunnlag for større forretningsbebyggelse og noen flere boliger enn opprinnelig plan. I tillegg oppdateres planen med nye oppdaterte føringer for blant annet håndtering av overvann og flom. Tre eksisterende eneboliger inngår i planområdet. Eneboligen nærmest butikken inngår i utbyggingsprosjektet og rives, mens de to øvrige boligene består videre og reguleres til frittliggende småhus. Det reguleres adkomst til Blomsterbakken 8 over butikkområdet. 

Etter offentlig ettersyn er det lagt inn løsning for å sikre området mot flom fra Tøyenbekken. Ved kommunestyrets behandling ble det vedtatt føringer for ivaretakelse av blant annet jordressurser og tilrettelegging for sosial boligprofil.

 

 

Plandokumentene og behandlingen kan ses her

Vedtaket kan med hjemmel i plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningsloven § 28 påklages. Eventuelle klager på vedtaket merkes med 19/03667 og sendes Nittedal kommune, Postboks 63, 1483 Hagan eller til postmottak.

Frist for klage er 29.06.2021.

Oppdaterte bestemmelser etter kommunestyrets vedtak

 

Planprogram kommuneplan og oppstart av revisjon av kommuneplan

Kommunestyret vedtok 14.12.2020, sak 138/2 å varsle oppstart av arbeidet med revidering av kommuneplanen, samt å legge forslaget til planprogram ut på høring. Vi skal revidere både samfunnsdelen og arealdelen av kommuneplanen.

I medhold av plan- og bygningsloven § 11-12 varsles det oppstart av planarbeidet. Samtidig legges planprogram for planprosessen ut til høring og offentlig ettersyn i tråd med plan- og bygningsloven § 11-13.

Se alle dokumenter fra politisk behandling 

Spørsmål til planprogram og kommuneplanens samfunnsdel rettes til kai.lindseth@nittedal.kommune.no

Spørsmål til kommuneplanens arealdel rettes til

Astrid.Fortun.Slettemoen@nittedal.kommune.no

Mer informasjon om revisjon av kommuneplanen kan du finne her.

 

Publisert: 25.05.2018 13.42
Sist endret: 14.09.2021 10.57