Lytt

Valg

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


  
              I år er det valg! Husk kommunestyre- og fylkestingsvalget 
                                              8. og 9. september 2019. 

 

Står du i manntallet?

Dersom du skal stemme ved Kommune- og Fylkestingsvalget 8. og 9. september 2019, må navnet ditt stå i manntallet

Manntallet er nå lagt ut til offentlig ettersyn på servicetorget  i Nittedal rådhus, og vil være tilgjengelig helt fram til 6. september.

Du kan møte opp i rådhuset for å undersøke manntallet selv, eller du kan sende e-post til servicetorget på følgende adresse:  servicetorget@nittedal.kommune.no.

Den som mener at en selv eller andre uriktig er blitt innført i, eller utelatt av manntallet, kan kreve at valgstyret retter opp feilen. Kravet skal være skriftlig og begrunnet. Innkomne klager vil bli behandlet fortløpende.

Hvis du har flyttet til Nittedal kommune, og melding om flyttingen ikke var mottatt av folkeregisteret innen 30. juni i år, står du sannsynligvis oppført som stemmeberettiget i den kommunen du flyttet fra - du vil altså ikke finne navnet ditt i Nittedal kommunes manntall. Du har stemmerett i den kommunen hvor du står innført i manntallet 30.06.2019.

Adressen til valgstyret i Nittedal kommune er:
Nittedal valgstyre
Postboks 63
1483 HAGAN

Har du spørsmål, ta kontakt med Servicetorget på telefon
67 05 90 00 eller mail servicetorget@nittedal.kommune.no

Nittedal, 10.07.19

Hilde Nysten Thorkildsen
leder av valgstyre

Hvordan stemmer man i forhåndsstemmeperioden

I forhåndsstemmeperioden kan alle velgere stemme ved alle tilgjengelige valglokaler i hele landet.

Det betyr at selv om du er hjemmehørende i Moss eller et annet sted, så kan du avgi din stemme i Trondheim eller i hvilken som helst annen kommune. Dette er ikke mulig hvis du skal stemme på selve valgdagen.

Ikke mulig å stemme flere ganger

I Norge er det ikke mulig å stemme på nytt på valgdagen hvis du har forhåndsstemt. Du kan heller ikke forhåndsstemme flere ganger.

Finn ditt nærmeste valglokale på valglokaler.no

Ved valg i Norge er det kommunen som tar imot forhåndsstemmer. De fastsetter også hvor stemmelokalene skal være og åpningstidene på disse. Åpningstider og antall stemmelokaler varierer derfor fra kommune til kommune i forhåndsstemmeperioden. Alle kommuner er lovpålagt å ta imot forhåndsstemmer på helse- og sosialinstitusjoner.

valglokaler.no kan du finne alle allment tilgjengelige valglokaler i forhåndsstemmeperioden.   

Husk legitimasjon

Det er ikke nødvendig å ta med valgkort for å avgi stemme, men ta med legitimasjon.

Forhåndsstemming i annen kommune

Hvis du forhåndsstemmer i en annen kommune enn hjemkommunen din, får du utdelt en generell stemmeseddel i valglokalet. På generelle stemmesedler er det bare påført de registrerte politiske partienes navn, uten kandidatnavn. Du må da krysse av for, eller skrive på, hvilket parti/gruppe du vil stemme på. Du kan også skaffe deg en stemmeseddel fra din kommune og bruke den dersom du ønsker å gjøre endringer.

Du skal deretter få en valgfunksjonær til å stemple stemmeseddelen, før du legger den ned i en stemmeseddelkonvolutt. Stemmeseddelen og valgkortet (hvis du har det med) blir så lagt ned i en omslagskonvolutt, som deretter legges i valgurnen. Stemmen din blir så sendt til din hjemkommune for opptelling.

Tidlig forhåndsstemmegivning

Foregår i perioden 1. juli - 9. august

Denne perioden kan velgerne henvende seg til kommunen og be om å få avgi en tidlig forhåndsstemme. Dette skjer på servicetorget, Nittedal Rådhus mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30

 

Forhåndsstemmegivningen

Foregår i perioden 12. august - 6. september 

Forhåndsstemmegivningen gjennomføres på Servicetorget i Nittedal rådhus til følgende åpningstider:

Uke 33 (12. august -16.august)

Mandag - fredag Kl. 08.00 - 15.30

Uke 34 (19. - 23. august)

Mandag og torsdag Kl. 08.00 - 20.00

Tirsdag, onsdag og fredag Kl. 08.00 - 15.30

Lørdag Kl. 11.00 - 15.00

Uke 35 (26. august - 30. august)

Tirsdag og onsdag Kl. 08.00 - 20.00

Mandag, torsdag og fredag Kl. 08.00 - 15.30

Lørdag Kl. 11.00 - 15.00

Uke 36 (2. september - 6. september)

Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag Kl. 08.00 - 20.00

Fredag Kl. 08.00 - 15.30 

 

Forhåndsstemmegivning på helse- og sosialinstitusjoner og skole

Avholdes på følgende steder og datoer

Mandag 2. september

MS-sentret

Døli pleie- og omsorgssenter

Tirsdag 3. september

Solli aktivitetssenter

Onsdag 4.september

Skytta bo- og servicesenter

Grorud DPS

Torsdag 5. september

Ambulerende forhåndsstemming – hjemmestemming.

Fristen for å søke om ambulerende forhåndsstemme settes til mandag 2.september og den avholdes torsdag 5. september. Skulle det vise seg at det blir mange søknader, får administrasjonen fullmakt til å oppnevne flere dager i uke 36.

Fredag 6. september

Bjertnes videregående skole

 

 

Formelle krav og frister for innlevering av listeforslag

 

Det er lurt å merke seg noen formelle krav og frister:
 • Alle partier og grupper som ønsker å stille til valg, må levere listeforslag til valgstyret i Nittedal kommune, Postboks 63, 1483 Hagan eller leveres på rådhuset, Rådhusveien 1, 1482 Nittedal.
 • Frist for å levere listeforslaget er 31. mars kl. 12.00. På dette tidspunktet må listeforslaget ha ankommet kommunen. Siden 31. mars 2019 faller på en søndag, er innleveringsfristen forskjøvet til 1. april 2019 kl. 12.00.
 • For partier og grupper som ikke kommer inn under reglene om forenklet behandling, må det samles inn et visst antall underskrifter på listeforslaget fra personer med stemmerett i det valgdistriktet listen skal stille.
 • Underskriftene er underlagt taushetsplikt og skal ikke offentliggjøres
 • En oversikt over kandidatenes fødselsdato må følge ved listeforslaget

Valgdirektoratet har utarbeidet en mal for innlevering av listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019. Malen finner du i bunnen av denne linken, og den som dere skal bruke er kommunestyrevalget med inntil 73 kandidater (A4) bokmål;
https://valg.no/kommunestyre--og-fylkestingsvalget-2019/lister-og-partier/veiledning-til-utfylling-av-listeforslag/

På denne linken kan du lese vår fullstendige gjennomgang av kravene til listeforslag og behandling av disse i henhold til valgboka.

Spørsmål kan rettes til valgstyrets sekretær Heidi Lynnebakken på mail: heidi.lynnebakken@nittedal.kommune.no

 

Disse vil stille til kommunevalg i Nittedal 2019

I alt har ti partier levert lister.

Her ser du listeforslagene:

Valglister.pdf (.pdf)

Frist for forslagsstillerne til å kalle tilbake listeforslag

Frist for tilbakekalling av listeforslag

Frist for forslagsstillerne til å kalle tilbake listeforslag, er senest 20. april kl. 12, jf. valgloven § 6-5.

I 2019 er 20. april en lørdag og påfølgende mandag er 2. påskedag. Som regulert i valglovens § 15-5 begynner fristen da å løpe nærmeste hverdag. Fristen for tilbakekalling av listeforslag i 2019 er derfor tirsdag 23. april.

 Valgstyret i Nittedal, 1. april 2019

Hilde Nysten Thorkildsen
leder av valgstyret

Godkjenning av listeforslag og listekandidater

Godkjenning av listeforslag og listekandidater ble behandlet i valgstyret den 13. mai 2019.

Valgstyret behandlet saken i møte 13.05.2019 sak 6/19 hvor Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Kommunestyrevalget 2019 i Nittedal kommune:

 • Listeforslaget til Alliansen godkjennes ikke.
 • Listeforslaget til Arbeiderpartiet godkjennes.
 • Listeforslaget til Demokratene godkjennes.
 • Listeforslaget til Fremskrittspartiet godkjennes med følgende endring: Kandidat nummer 15 Mikael Stenberg tas ut. Det vil ikke bli satt inn en ny kandidat, og det settes strek etter kandidat nr. 14.
 • Listeforslaget til Høyre godkjennes.
 • Listeforslaget til Kristelig folkeparti godkjennes med følgende endring: Kandidat nummer 31 Morten Tretterud Lund og kandidat nr. 32 Kjetil Svensson tas ut, og det settes strek etter kandidat nr. 30.
 • Listeforslaget til Miljøpartiet De Grønne godkjennes.
 • Listeforslaget til Rødt godkjennes.
 • Listeforslaget til Senterpartiet godkjennes.
 • Listeforslaget til Sosialistisk Venstreparti godkjennes.
 • Listeforslaget til Venstre godkjennes.

Saksdokumentet kan du lese på via denne linken

Link til listeforslag

Jfr. Lov om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven) § 6-8 kan man klage med krav om endring av valgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag. Dette må fremsettes innen sju dager etter offentliggjøringen av overskriftene på de godkjente valglistene. Dersom klagen er begrunnet i at enerett til partinavn er krenket, har også et registrert politisk parti klagerett. For øvrig gjelder bestemmelsene om klage i kapittel 13.

§ 6-8. Klage

Klage med krav om endring av valgstyrets eller fylkesvalgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag, må fremsettes innen sju dager etter offentliggjøringen av overskriftene på de godkjente valglistene. Dersom klagen er begrunnet i at enerett til partinavn er krenket, har også et registrert politisk parti klagerett. For øvrig gjelder bestemmelsene om klage i kapittel 13.


Publisert: 01.03.2019 13.33
Sist endret: 28.08.2019 10.05