Lytt

Faktura for kommunale gebyrer - informasjon

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kommunale gebyrer har to hovedterminer, med forfallsfrist 1. april og 1. oktober.

Fakturaen gjelder:

 • Vann og avløp/septiktømming
 • Feiing og tilsyn av pipe og ildsted
 • Renovasjon/søppeltømming

Månedlig faktura for kommunale gebyr

Nittedal kommune tilbyr månedlige fakturaer (12 terminer) for kommunale gebyr. Totalsummen som betales er den samme som for de med to terminer.

Påmelding og første månedlige faktura henger sammen med de ordinære hovedterminene. Det er derfor avhengig av når du melder deg på om du får den første månedlige fakturaen i januar eller august. 

Følgende forutsetninger må være oppfylt for å få månedlig faktura:

 • årsbeløpet overstiger kr 1 200
 • eiendomsskatt er ikke med i ordningen, den faktureres med tre terminer i året
 • du må ha inngått avtale om eFaktura eller avtalegiro i banken din (du finner eFakturareferansen din på forrige faktura for kommunale gebyrer. Eller ta kontakt med oss for å få hjelp.)

Ønsker du månedlig fakturering kan du sende navn, adresse og eiendommens gårds-, bruks- og eventuelt seksjonsnummer til gebyr@nittedal.kommune.no.

Lavere fakturabeløp i januar til mars

De fleste abonnentene våre har vannmåler, og dette medfører at månedsbeløpet varierer i løpet av året.

I januar til mars er det kun andel av de faste gebyrene som blir fakturert. Dette er f.eks. målerleie, abonnementsgebyr vann/avløp, feie-/tilsynsgebyr og mat/restavfall.

Alle abonnenter med vannmåler får vannmåleroppgjøret for fjoråret på fakturaen for april. Samtidig fastsetter vi et nytt forskudd for vann og avløp basert på fjorårets forbruk. Fakturaen vil derfor bestå av målt forbruk minus innbetalt forskudd for fjoråret pluss andel av de faste gebyrene. I tillegg faktureres andel av forskudd for de fire første månedene, siden vi ikke har hatt grunnlaget til å gjøre det tidligere.

Fra mai og ut året vil fakturaen gjelde andel av faste gebyrer og forskudd for vann og avløp.

Betaling

Vi anbefaler at du bruker eFaktura og avtalegiro. Referansen er de 8 første sifrene i KID-nummeret.

Manglende betaling. Gjennom vår samarbeidspartner Modhi sender vi betalingspåminnelse cirka 14 dager etter at fakturaen forfaller, med et purregebyr på kr 64. Blir ikke påminnelsen betalt innen fristen, vil kravet gå til inkasso etter inkassoloven.

Endring av eier. Faktura sendes til den som står som hjemmelshaver ved utsendelse. Ved eierskifte vil neste faktura (eventuelt betalingspåminnelse) bli sendt til den som står som hjemmelshaver ved utsendelse. Vi ber deg ikke kaste fakturaen, men videresende den til rett person hvis det er gjort avtale om at den skal betales av noen andre enn deg.

Når eierskiftet er tinglyst, blir våre registre automatisk oppdatert.

Vann og avløp

Det betales gebyr for abonnement og forbruk.

Abonnementsgebyr:

Gebyret er basert på type eiendom (bolig, næring, offentlig bygg etc.). For boliger betales det abonnementsgebyr per godkjente boenhet. 

Forskuddsbetaling (a-konto):

I Nittedal, som i de fleste andre kommuner, forskuddsbetaler abonnentene for vann og avløp. Det gjør kommunen i stand til å betale fortløpende regninger til vannverk og avløpsrensing. På faktura for 1. termin/april avregnes innbetalt forskudd mot det faktiske forbruket over vannmåler. Forskuddet basererer seg på forbruket året før, og fordeles likt på de to årlige fakturaene.

Vannmåler:

Vannmåleren eies av Nittedal kommune, og rørlegger må hente den ut hos oss. Du betaler vannmålerleie som skal dekke kostnadene vi har med måleren, inkludert utskiftning når måleren er cirka 15 - 20 år gammel.

Pass på måleren! Du er ansvarlig for å melde fra til kommunen om det oppstår problemer med vannmåleren. Du ansvarlig for at måleren står frostfritt. 

Spar vann. Det er lurt å sjekke forbruket jevnlig for å avdekke eventuelle lekkasjer. Et toalett som står og smårenner kan medføre forbruk på mellom kr 6 000 og 12 000 per år. Den enkleste måten å se om det kan være en lekkasje er å se om tannhjulet på måleren beveger seg når du ikke bruker vann. Eller du kan notere alle sifrene på måleren om kvelde og sjekke igjen om morgenen om det har vært noe forbruk om natten.

Normalforbruket er cirka 50 kubikk per person per år.

Noen ganger medfører installasjon av vannmåler lekkasje fra varmtvannsberederens sikkerhetsventil. Vi anbefaler å montere ekspansjonskar på berederen for å unngå dette.

Vedtatte gebyr for vann og avløp

§9.2 Årsgebyr for vann og avløp

Rammer for gebyrberegning

 • Gebyrene skal ikke overstige kommunens kostnader, men kan avregnes over en 5-årsperiode.
 • Gebyrberegning baseres på L16.03.2012 nr. 12 Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg samt nasjonale og kommunale forskrifter om vann- og avløpsgebyrer.
 • Overslag over forventede kostnader (drifts- og kapitalkostnader) for de nærmeste 4 årene skal foreligge før gebyrenes størrelse fastsettes.
 • Alle priser tillegges 25% mva.

 

9.2.1 Abonnementsgebyr

Kommunens totale årsinntekter fra abonnementsgebyrer skal dekke følgende andel av kommunens samlede årskostnader for henholdsvis vann- og avløpstjenestene. Dette reflekterer kommunens faste kostnader for disse tjenestene:

 • Vann: Cirka 40 %
 • Avløp: Cirka. 40 %

Abonnementsgebyret differensieres etter brukerkategori:

 • Abonnementsgebyr for næring betales av næringseiendommer, bensinstasjoner og offentlige virksomheter.
 • Abonnementsgebyr for bolig betales av øvrige abonnenter.

Alle abonnenter i én brukerkategori betaler likt abonnementsgebyr.
Ringnes, Diplom Is og Arcus er satt alene i hver sin brukerkategori, dette fordi de er i en særstilling når det gjelder forbruk.

Vann - abonnementsgebyr, kr/abonnentVannInkl. mva.
Bolig (alle boligkategorier) Kr 1 020 Kr 1 275
Diplom-Is Kr 159 410 Kr 199 452
Arcus Kr 260 410 Kr 325 512
Offentlige bygg Kr 3 063 Kr 3 829
Bensinstasjoner Kr 5 108 Kr 6 385
Øvrig næring Kr 2 043 Kr 2 554
Tillegg for sprinkleranlegg Kr 2 043 Kr 2 554

 

Avløp - abonnementsgebyr, kr/abonnentAvløpInkl. mva.
Bolig (alle boligkategorier) Kr 1 795 Kr 2 244
Ringnes  Kr 4 534 629 Kr 5 668 287
Diplom-Is Kr 210 039 Kr 262 549
Arcus Kr 457 556 Kr 571 945
Offentlige bygg Kr 5 384 Kr 6 730
Bensinstasjoner Kr 8 972 Kr 11 215
Øvrig næring Kr 3 586 Kr 4 483

 

9.2.2 Forbruksgebyr
Forbruksgebyret beregnes på grunnlag av målt eller stipulert forbruk, begge basert på nedenstående enhetspris.

 Vann - enhetspris, kr/m3VannInkl. mva.
Kubikkpris Kr 15,87 Kr 19,84

 

 Avløp - enhetspris, kr/m3AvløpInkl. mva.
Kubikkpris Kr 22,94 Kr 28,68

 

9.2.3 Målt forbruk
Forbruksgebyret baseres på faktisk vannforbruk (vannmåler) og pris per m3.

Avløpsmengde regnes lik vannmengde. Unntak fra dette må dokumenteres av abonnenten*.

* Ringnes særordning, da en del vann inngår i produksjonen

Forbruksgebyr ved bruk av vannmåler:
Vann:  Enhetspris [kr/m3] x Målt forbruk [m3]
Avløp: Enhetspris [kr/m3] x Målt forbruk [m3]

 

9.2.4 Leie av vannmåler og fjerntelleverk

Gebyr per år GebyrInkl. mva.
Vannmålerleie for Q 1,5 m3 Kr 185 Kr 231
Vannmålerleie for Q 2,5 m3 Kr 185 Kr 231
Vannmålerleie for Q 5 m3 Kr 307 Kr 384
Leie fjerntelleverk for vannmålere 1,5 og 2,5 m3 Kr 127 Kr 159
Leie fjerntelleverk for vannmålere 5 m3 Kr 185 Kr 231

 

9.2.5 Stipulert forbruk

Forbruksgebyret baseres på stipulert forbruk og pris per m3. Stipulert forbruk [m3] beregnes slik: Bruksareal BRA [m2] x spesifikt forbruk [m3/m2], der:

 • Arealet beregnes som bruksareal BRA [m2] etter NS 3940
 • Arealfaktoren er satt til 1.0 pr. m3/m2
Spesifikt forbruk pr. brukerkategori er satt tilStipulert forbruk, m3/år
Kategori 1. BRA 0-99m2 80
Kategori 2. BRA 100-119m2 100
Kategori 3. BRA 120-139m2 120
Kategori 4. BRA 140-159m2 140
Kategori 5. BRA 160-179m2 160
Kategori 6. BRA 180-199m2 180
Kategori 7. BRA 200-219m2 200
Kategori 8. BRA 220-239m2 220
Kategori 9. BRA >240m2 240

 

9.2.6 Tilleggsgebyr for særskilt forurenset avløpsvann
For abonnenter i Nittedal med særskilt forurenset avløpsvann, hvor avløpsvannet renses i Oslo, beregnes det et tilleggsgebyr basert på Oslo kommunes til enhver tid gjeldende retningslinjer og gebyrregulativ.

For abonnenter i Nittedal med særskilt forurenset avløpsvann, hvor avløpsvannet renses i kommunens eller Nedre Romerike avløpsselskaps renseanlegg, beregnes det et tilleggsgebyr basert faktiske kostnader for å rense avløpsvannet.

Grenseverdier som utløser tilleggsgebyr:

Parameter Grenseverdi
Organisk stoff (KOF) <600 mg/l
Organisk stoff (KOF-filtrert) <300 mg/l
Total fosfor (Tot-P) < 10 mg/l
Total nitrogen (Tot-N) < 60 mg/l
Nitrat Nitrogen (NO3-N) < 60 mg/l
Suspendert stoff (SS) <400 mg/l

Abonnentene er selv ansvarlige for å utarbeide og gjennomføre et prøveprogram for å dokumentere årlige utslippsmengder av KOF, KOFfiltrert, tot-P, SS og tot-N. Programmet skal godkjennes av kommunen og utføres på akkreditert laboratorium.

 

9.2.7 Kontrollgebyr, avlesningsgebyr og fremmøtegebyr

 • Kommunen kan utføre kontroll av vannmåleren. Ved minst 10 % målefeil skiftes måleren uten kostnader for abonnenten. I motsatt fall bekoster abonnenten kontrollkostnadene (kontrollgebyr).
 • Dersom abonnenten ikke leser av vannmåleren kan kommunen foreta avlesning på abonnentens bekostning (avlesningsgebyr).
 • Dersom abonnenten ikke er til stede for å ta imot rørlegger på varslet tidspunkt ved for eksempel utskiftning av vannmåler, vil kostnadene for fremmøte måtte dekkes av abonnenten (fremmøtegebyr).
GebyrtypeBeløpInkl. mva.
Kontrollgebyr Kr 1 500 Kr 1 875
Avlesningsgebyr Kr 1 000 Kr 1 250
Fremmøtegebyr Kr 700 Kr 875

 

(Fra gebyrforskrift 2021)

Septiktanker og separate avløpsanlegg

De fleste anlegg skal tømmes årlig. Unntaket er gråvannsanlegg som tømmes hvert tredje år.

Har du et separat avløpsanlegg er du ansvarlig for at det er i forskriftsmessig stand og ikke forurenser miljøet.  Gebyr for tømming betales etter anleggstype og størrelse.

Vedtatte gebyr for tømming av slamavskillere

§9.3 Tømming av slamavskillere

Årsgebyr for tømming/levering av slam innkreves etter følgende kategorier:

KategoriBetalesGebyrInkl. mva.
1. Slamavskiller under 6 m3 Per tømming Kr 1 990 Kr 2 488
2. Slamavskiller 6 – 10 m3 Per tømming Kr 3 185 Kr 3 981
3. Slamavskiller over 10 m3 Per tømming Kr 4 379 Kr 5 474
4. Gråvann (tømmes hvert 3. år) Per år per anlegg Kr 597 Kr 746
5. Minirenseanlegg under 6 m3 Per tømming Kr 2 985 Kr 3 731
6. Minirenseanlegg 6 – 10 m3 Per tømming Kr 4 779 Kr 5 974
7. Minirenseanlegg over 10 m3 Per tømming Kr 6 569 Kr 8 211

 

(Fra gebyrforskrift 2021)

Feiing og tilsyn

Det betales gebyr per pipeløp. Beløpet på fakturaen er en fordeling av kostnadene kommunen har til ordningen med feiing, tilsyn og adminstrasjon fordelt på antall pipeløp, og er uavhengig av når feiing og tilsyn utføres. Hyppigheten er behovsprøvet.

Mer om gjennomføring av feiing og tilsyn finner du på hjemmesiden til Nedre Romerikes brann- og redningsvesen.

Vedtatte gebyr for feiing og tilsyn

§9.5 Feie- og tilsynsgebyr 
KategoriBetalesGebyrInkl. mva.
Feie- og tilsynsgebyr per pipeløp Per år Kr 429 Kr 536
Tilsynsgebyr for gasspeis Per år Kr 147 Kr 184

 

(Fra gebyrregulative 2021)

Renovasjon/søppeltømming

Gebyret betales etter beholderstørrelse for mat- og restavfall, og din andel dersom du deler den med noen. Ønsker du større papirbeholder kan du bestille dette kostnadsfritt. Mer informasjon om renovasjonsordningen finner du på hjemmesiden til Romerike avfallsforedling.

Plast skal kastes i restafallet og blir sortert ut på sorteringsanlegget til ROAF.

Vedtatte gebyr for renovasjon

§9.4 Renovasjonsgebyr

Beholderrenovasjon og differensierte gebyrer blir innkrevd etter følgende tabell:

Beholderstørrelse for restavfall
(i liter)
Anbefalt antall abonnenter
per beholder
GebyrInkl. mva.
140 1 Kr 3 575 Kr 4 469
240 2 Kr 6 118 Kr 7 648
360 3 Kr 9 223 Kr 11 529
660 5 Kr 16 875 Kr 21 094
2500 20 Kr 63 969 Kr 79 961
4000 32 Kr 102 351 Kr 127 939
6000 48 Kr 153 527 Kr 191 909
8000 64 Kr 204 701 Kr 255 876
10000 80 Kr 255 877 Kr 319 846
Avfallsbrønn Per andel Kr 3 193 Kr 3 991
Hytterenovasjon (tømming 1.5.-1.10.) Årsgebyr Kr 2 292 Kr 2 865

 

ServiceabonnementGebyrInkl. mva
Ønskes lenger henteavstand enn 5 meter fra vegkant for beholdere til og med 240-liter, kan det bestilles er serviceabonnement mot tilleggsgebyr. Beholderne må merkes med egne klistremerker som bestilles fra servicetorget.    
Opp til 10 meter fra vegkant Kr 292 Kr 365
Opp til 20 meter fra vegkant Kr 585 Kr 731

 

Hjemmekompostering
Abonnenter som inngår avtale om hjemmekompostering får 20% reduksjon i renovasjonsgebyret. Det gjelder egne vilkår for å få rabatten. For mer informasjon, se eget avtaleskjema for hjemmekompostering.

 

(Fra gebyrregulativ 2021)

 

Andre spørsmål?

Ta gjerne kontakt med Tone Holm på telefon 67 05 91 78 eller e-post.


Publisert: 05.03.2020 10.34
Sist endret: 22.06.2021 16.16