Lytt

Kommuneplan 2022 - 2034

Velkommen til kommuneplansiden vår

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Vi skal revidere kommuneplanen vår, og her vil vi samle all informasjon så du kan du holde deg oppdatert om planprosessen. Du finner det som er mest aktuelt øverst.

 

Planprosess og mulighet for medvirkning

For at Nittedal kommune skal bli et enda bedre sted å bo, vokse opp i, bli gammel i, arbeide i og rett og slett oppholde seg i, vil vi gjøre vårt beste for at flest mulig skal få mulighet til å bidra med sine innspill til planen.

Vi er nå i starten av planprosessen, og det blir flere muligheter til å delta og si din mening om utviklingen av Nittedalssamfunnet.

Vi har laget et forslag til en medvirkningsplan, som følger planprogrammet. Dette er et levende dokument, som skal utvikles og revideres underveis i prosessen, men som inneholder en strategi om at det skal tas spesielle hensyn til noen grupper, som for eksempel barn og unge.

Vedtatt medvirkningsplan

 

Planprosess

Vi har lagt opp til en planprosess med vedtak av ny kommuneplan innen utgangen av 2022. I løpet planprosessen legger vi opp til å fremme fire saker til politisk behandling.

Se prosessen med politiske vedtak

 

I første fase av prosessen er fokus på overordnede styringsmål og arealstrategi. Og det er FNs bærekraftsmål som skal være det politiske hovedsporet for å løse vår tids utfordringer. Bærekraftsmålene er globale, og verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Vi skal finne ut hvordan vi kan gjøre disse globale målene lokale og relevante for Nittedal, og se de i sammenheng med våre styringsmål. I oktober vil politikerne vedta et nytt sett med styringsmål som vil være førende for resten av kommuneplanprosessen.

Les mer om FNs bærekraftsmål 

Les mer om kommunens styringsmål

 

Planprogram for kommuneplanen

En viktig milepæl i planprosessen ble nådd 18. mai, da kommunestyret vedtok planprogram for kommuneplanen.

Planprogrammet ble behandlet i alle råd og utvalg før det ble vedtatt av kommunestyret i sak 46/21.

Vedtatt planprogram

Se alle dokumenter fra den politiske behandlingen

Planprogrammet var ute på høring samtidig som vi varslet oppstart av planarbeidet med kommuneplanen.

Alle innspill og dokumenteri  saken kan sees her:

Se alle innspill

Aktiviteter for medvirkning og involvering vår 2021

Våren 2021 fokuserer medvirkningsaktivitetene på å få innspill fra Nittedals innbyggere og aktører på:

  • hvilke av FNs bærekraftsmål som er viktigst for oss i Nittedal
  • hvordan Nittedalsamfunnet skal utvikle seg
  • hvor og hvordan skal veksten i Nittedal styres

Gjennom våren gjennnomfører kommunen flere ulike aktiviteter som du kan lese mer om her:

Involvering av barn og unge - samarbeid med skolene

Kommunen la opprinnelig opp til å gjennomføre en konferanse for barn og unge knyttet til FNs bærekraftsmål. Det er ikke mulig å gjennomføre, så istedenfor tar vi i bruk skolene, og lar barn og unge få komme med sine synspunkter som en del av undervisningen. Målsetningen er å gi barn og unge en demokratisk arena og mulighet til å delta i utviklingen av sitt hjemsted, og la elevene forstå hvilken relevans noe så stort som globale bærekraftsmål har for de selv og kommunen.

I perioden fra starten av mars til starten av april deltok over 225 barn og unge fra 5. til 10. klasse på skolene rundt om i bygda vår i et felles opplegg i klassene, og sa sin mening om hva de mener er viktig for utviklingen av lokalsamfunnet vårt.

 

Digital spørreundersøkelse mars - april

For at flest mulig skal få si sin mening om utviklingen av lokalsamfunnet vårt, gjennomførte vi en digital spørreundersøkelse fra 17. mars til 5. april. 

Mer enn 1600 svarte på undersøkelsen. Svarene vil oppsummeres i en rapport, og blir viktig kunnskapsgrunnlag i arbeidet med kommuneplanen.

Vi skal trekke ut 10 deltakere som vinner et gavekort à kr. 500 til bruk på Kulturverket Flammen.

 

Møter og workshops med grupper av aktører

Det er ikke like lett for alle å delta på en digital spørreundersøkelse, og kommunen ser at noen grupper har behov for en større grad av tilrettelegging for å medvirke. Vi legger derfor opp til å gjennomføre møter og workshops med flere grupper, trolig digitalt, gjennom våren og høsten.

Åpent digitalt plankontor 10. februar

10. februar gjennomførte kommunen for første gang åpent digitalt plankontor. Mellom kl. 14 og 18 kunne alle som ville "stikke innom" plankontoret på Teams, og få snakke med noen som jobber med kommuneplanen. Det digitale plankontoret erstattet et åpent folkemøte, som vi normalt ville gjennomført i denne fasen i prosessen, og målsetningen var å gi innbyggere og foreninger bedre forusetninger for å komme med innspill til kommuneplanen. Det var også mulig å komme med innspill til kommuneplanen.

Rapporter fra medvirkningsaktiviteter 

Her samler vi rapportene fra medvirkningsaktiviteter etterhvert så de skal være lette å få oversikt over.

Har du problemer med å åpne dokumentene, prøv en annen nettleser (feks Google Chrome).

Innbyggerundersøkelsen 2021

Oppsummeringsrapport innbyggerundersøkelse 2021

Vedlegg til inbyggerundersøkelsen - fullstendig oversikt over tekstsvar

 

Involvering av barn og unge - samarbeid med skolene vår 2021

Oppsummeringsrapport fra samarbeid med skolene - involvering av barn og unge

Vedlegg til oppsummeringsrapport - fullstendige svar

 

Involvering av politikere og administrasjon

Oppsummeringsrapport fra workshop med lederforum 11.3.2021

Oppsummeringsrapport Plan og dialogkonferanse 2021

Oppsummeringsrapport fra workshop med politikere og deler av administrasjon 16.6.2021

Oppsummeringsrapport fra workshop med politikere og deler av administrasjonen 26.8.2021

 

 

Kort om kommuneplanen

Kommuneplanen er kommunens viktigste plan, ogstyrer all planlegging i kommunen vår. Det er vår overordnede og langsiktige plan for kommunens mål og utvikling. En kommuneplan består av to deler, en samfunnsdel og en arealdel, og skal revideres omtrent hvert 4. år. Du kan lese mer om gjeldende kommuneplan her.

Samfunnsdelen i kommuneplanen gir retning for utviklingen av kommunen vår. Den definerer også hvilke satsingsområder kommunestyret ønsker å prioritere i valgperioden.

Arealdelen i kommuneplanen er styrende for hvordan arealene i kommunen vår skal brukes. Den består av et kart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer i hele Nittedal.

Planprogrammet til kommuneplanen er en oppskrift eller plan for planprosessen. Det beskriver prosessen, inkludert hva som blir viktige tema og hvilke aktiviteter som skal gjennomføres. 

En planstrategi er kommunens "plan for planleggingen", og her vedtas hvilke planer som skal gjennomføres de neste årene, blant annet om kommuneplanen skal revideres. Du kan lese mer om Nittedal kommunens planstrategi her

 

Har du spørsmål?

Har du spørsmål til planprogrammet eller kommuneplanens samfunnsdel kan du sende en epost til kai.lindseth@nittedal.kommune.no

Har du spørsmål til kommuneplanens arealdel kan du sende en epost til Astrid.Fortun.Slettemoen@nittedal.kommune.no


Publisert: 17.12.2020 11.38
Sist endret: 13.09.2021 13.05